Általános szerződési feltételek

A penzertdolgozom.hu üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal a honlapra a felhasználók által feltöltött tartalmak (ideértve más oldalakra mutató linkeket), és adatok valódiáságáért, pontoságáért, célnak való megfelelőségéért, és ez által más felhasználóknak, illetve 3. személyeknek okozott károkért, esetleges jogsértésekért.

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi felhasználó saját kockázata és felelőssége.

A felhasználók által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat az üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Ugyanakkor az üzemeltető biztosítja a nem megfelelő tartalmak üzemeltető felé jelzését, és mindet megtesz a lehetőségein belül a nem megfelelő tartalmak eltávolításáért, továbbá a tartalmat feltöltő azonosításért a jogszabályok keretein belül.

Nem megfelelő tartalmak a teljeség igénye nélkül:

  • Nem valós munkaadói vagy munkavállalói profil
  • Jogszabályba ütköző tartalom
  • Közerkölcsöt sértő, durva, trágár, pornográf tartalom
  • Félrevezető tartalom
  • Rossz minőségű tartalom
  • Személyiségi jogokat megértő tartalom
  • Üzleti titkot megsértő tartalom
  • Cégnév nélküli hirdetések

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen vagy véglegesen kitiltson nem valós adatokkal regisztrált felhasználókat (ideértve az un ideiglenes e-mail címmel regisztrálókat), és nem megfelelő tartalmakat publikáló felhasználókat. A kizárásból eredő esetleges károkért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Felhasználó által elhelyezett tartalomért és adatokért ezek által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

Az üzemeltetőnek az általa nyújtott szolgáltatás során a felhasználónak okozott károkért való felelőssége korlátozott, annak maximális összege a felhasználó által az adott szolgáltatásért fizetett díj összege.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a felhasználó minősül szolgáltatónak.

 Üzemeltető nem felelős az abból származó kárért, hogy a felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében. Üzemeltető a honlap és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

A felhasználók más felhasználók weboldalunkon található adatait kötelesek a GDPR illetve a magyar adatkezelési jogszabályoknak megfelelően kezelni. Ezen jogszabályok megsértéséért ők tartoznak teljes felelősséggel.